Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

BŪTISKO ASPEKTU IDENTIFICĒŠANA, IETKMES PUŠU IESAISTE
Lejupielādēt .PDF

G4-18 G4-19 G4-24 G4-25
G4-26 G4-20 G4-21 G4-27

Sagatavojot ilgtspējas pārskatu par 2017. gadu saskaņā ar GRI vadlīnijām, LDz ir balstījies gan uz savu skatījumu par nozīmīgajiem ilgtspējas aspektiem, gan uz ietekmes pušu novērtējumu, kas tika veikts ar vairāk nekā 10 individuālu un grupu interviju palīdzību, gatavojot 2016. gada pārskatu.

Šim nolūkam sākotnēji tika izveidota LDz piegādes vērtību ķēde – identificējot gan piegādātājus, gan klientus, gan citus partnerus, kuriem ir vislielākā abpusējā ietekme ar LDz. Izmantojot ietekmes pušu apzināšanas matricu un nosakot no piegādes ķēdes skatupunkta būtiskās ieinteresētās puses pievienotās vērtības radīšanā, tika identificētas gan iekšējās, gan ārējās ieinteresētās puses. Balstoties uz šo izpēti, tika izveidots ietekmes pušu radars un noteikti katras ietekmes puses nozīmīgākie pārstāvji, kuru viedokļi apzināti GRI pārskata sagatavošanas procesā. Iegūtie viedokļi izmantoti arī 2017. gada ilgtspējas pārskata sagatavošanā.

1. Ieinteresēto pušu identificēšana

To organizāciju un uzņēmumu noteikšana, kuriem LDz pievienotās vērtības radīšanas procesā ir vislielākā nozīme

2. Potenciāli būtisko aspektu identificēšana

GRI G4 vadlīniju materiālos minēto aspektu apzināšana un LDz darbībai potenciāli nozīmīgo aspektu atlase

3. Patiesi būtisko aspektu identificēšana

Potenciāli būtisko aspektu izvērtēšana, interviju gaitā nosakot tos, kuri ir nozīmīgākie gan LDz, gan identificētajām ietekmes pusēm

4. Materiālo aspektu noteikšana

Ziņojuma satura identificēšana un robežu noteikšana būtiskajiem materiālajiem aspektiem

5. Ziņošana par būtiskajiem aspektiem ilgtspējas pārskatā par 2017. gadu

Būtiskāko ar LDz darbību saistīto ekonomisko, sociālo un vides aspektu izzināšanā LDz veica izpēti un intervijas ar identificētajām un atlasītajām ietekmes pusēm, kā un tika noskaidrots to skatījums uz LDz ilgtspējas aspektiem. Ietekmes puses tika izvaicātas par aspektiem, kas saistīti ar LDz darbību saistītu aspektu: ekonomisko ietekmi, sociālajiem un ar sabiedrības drošību saistītajiem aspektiem, ietekmi uz vidi, korporatīvo pārvaldību, darba vidi un citām jomām.

Ietekmes pušu radars

Balstoties uz ietekmes pušu radaru, tika identificēti katras ietekmes puses nozīmīgākie pārstāvji, kuru viedokļi apzināti GRI pārskata sagatavošanas procesā (nākamo pārskatu sagatavošanā paredzēts aptvert arvien plašāku ietekmes pušu loku).Ārējās ieinteresētās puses Iekšējās ieinteresētās puses
KLIENTI
AS "Pasažieru vilciens", SIA "Baltijas Tranzīta serviss", SIA "LDz Cargo"
AKCIONĀRS
Satiksmes ministrija
PIEGĀDĀTĀJI
(darbības resursu nodrošinātāji) AS "Swedbank"
VAS "Latvijas dzelzceļš" padome
SADARBĪBAS PARTNERI
Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Attīstības direkcija
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Rīgas Tehniskā universitāte
LDzS arodbiedrība
VIDES ORGANIZĀCIJAS
Latvijas Zaļais punkts
VAS "Latvijas dzelzceļš" valde
ASOCIĀCIJAS
Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija

Gatavojot pirmo GRI vadlīnijās balstīto pārskatu, LDz veica izpēti un intervijas ar visām iepriekš minētajām iekšējām un ārējām ietekmes pusēm. Interviju laikā tika noskaidroti būtiskie ar LDz darbību saistītie ekonomiskie, sociālie un vides aspekti. Tāpat intervijās tika apzināts to skatījums par ilgtspējas aspektiem, ko GRI G4 piemēro visu nozaru uzņēmumiem. Vienlaikus GRI nozaru vadlīnijas nosaka, ka Sauszemes transportam (Lielceļi un dzelzceļi) ir 25 papildu aspekti, kurus ieteicams izvērtēt vai iekļaut informāciju par tiem ilgtspējas pārskatā, jo tie ir starptautiski atzīti kā nozīmīgi dažādām ietekmes pusēm – īpaši dzelzceļa nozarē. Tos var uzskatīt par ietekmes pušu ieteikumu vai pieprasījumu par jomām, kuras uzņēmumam ir būtiski pārraudzīt vai ziņot par tām.

No šiem GRI nozaru vadlīniju noteiktajiem 25 aspektiem, izvērtējot LDz darbību un apzinot ieinteresētās puses, tika izvirzīti četri aspekti, kas iekļauti intervijās ar ietekmes pusēm un būtiskuma matricā.Ilgtspējas kategorija Tēmas
Vides dimensija Skaņas un vibrācijas
Sociālā dimensija Zemes izmantošanas tiesības
Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Cits Korporatīvā pārvaldība
(dzimumu līdztiesība vadības pozīcijās)

Atbilstoši iekšējo un ārējo ieinteresēto pušu vērtējumam par aspektu nozīmīgumu būtiskuma dimensijās tika izveidota aspektu nozīmīguma matrica (angļu val. - Materiality matrix). Tā liecina, ka par visiem būtiskākajiem aspektiem gan iekšējās, gan ārējās ietekmes puses uzskata LDz ekonomiskās ietekmes un arī dažus vides ietekmes rādītājus, bet kā mazāk būtiskus norādījušas vairākus ar sabiedrību un darba vidi saistītus rādītājus.

Vienlaikus jānorāda, ka interviju apkopojums liecina – ka nav īpaši būtisku atšķirību iekšējo un ārējo ietekmes pušu vērtējumā, izņēmums ir atsevišķi ar ļoti specifiskām jomām vai iekšējo uzņēmuma vidi saistīti jautājumi, kas ārējām ietekmes pusēm nešķita būtiski.