Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

INFORMĀCIJA PAR PĀRSKATU
Lejupielādēt .PDF

G4-17 G4-22 G4-23 G4-28
G4-29 G4-30 G4-31 G4-32
G4-33 G4-36 G4-39 G4-42
G4-48

Pirmais VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ilgtspējas pārskats saskaņā ar starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) G4 vadlīniju Pamata (Core) prasībām tika sagatavots par uzņēmuma darbību 2016. gadā. GRI pamata prasības ietver informācijas publiskošanu par uzņēmuma sociālo, ekonomisko un vides ietekmi, kā arī pārvaldības praksi. Pārskata sagatavošanā nozīmīga loma ir uzņēmuma ietekmes pušu skatījumam par jomām, kurās uzņēmuma ietekme ir vislielākā vai nozīmīgākā plašākā kontekstā. Šis pārskats ir otrais, kas sagatavots, balstoties uz GRI vadlīnijām, un aptver uzņēmuma darbību 2017. gadā.

Pārskata periods
2017. gada 1. janvāris – 31. decembris

Pārskata regularitāte
Pirmais VAS "Latvijas dzelzceļš" pārskats pēc starptautiski atzītām GRI G4 vadlīnijām tika sagatavots par 2016. gadu. Tam seko pārskats par 2017. gadu, kas balstīts GRI G4 vadlīnijās. Arī turpmāk ik gadu plānots sagatavot GRI pārskatus, izvērtējot iespēju piemērot jaunākos GRI standartus, kā arī paredzot iespēju nākotnē veidot visa "Latvijas dzelzceļa" koncerna GRI ilgtspējas pārskatu.

Publicēšanas datums
2018. gada 15. maijs (latviešu valodā). Pārskats pieejams vietnē parskati.ldz.lv latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī tiek iesniegts publicēšanai GRI datu bāzē database.globalreporting.org (angļu valodā).

Iepriekšējie pārskati
Laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam VAS "Latvijas dzelzceļš" ir publicējis ikgadēju Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu, kura veidošanā netika izmantoti noteikti standarti. Pilnveidojot nefinanšu ziņošanas praksi, pirmais pēc GRI G4 vadlīnijām sagatavotais LDz ilgtspējas pārskats aptvēra uzņēmuma darbību 2016. gadā.

Pārskata veidošanas principi
Sagatavojot ilgtspējas pārskatu par 2016. gadu, VAS "Latvijas dzelzceļš" veica detalizētu ietekmes pušu viedokļu apzināšanu, ietverot valsts institūciju, nevalstiskā sektora, klientu, partneru, darbinieku interešu pārstāvniecības u.c. jomu pārstāvjus un noskaidrojot viņu skatījumu par jomām, kurās VAS "Latvijas dzelzceļš" ir vislielākā ietekme vai pastāv visaugstākie ietekmes riski saistībā ar būtiskiem ilgtspējas aspektiem. Tika izstrādāta būtisko aspektu matrica, kas bija pamatā pirmajam GRI pārskatam, kā arī izmantota pārskata sagatavošanai par 2017. gadu. Balstoties uz šo pētījumu un matricu, VAS "Latvijas dzelzceļš" ilgtspējas pārskatā ir pilnā mērā atspoguļojis vispārīgo standarta informāciju (General Standard Disclosures – 43 indikatori) par VAS "Latvijas dzelzceļš" darbību, kā arī sniedzis informāciju par 39 būtiskiem aspektiem. Uzņēmums pārskatā ir ietvēris arī informāciju par aktivitātēm, kas tā skatījumā ir saistītas ar uzņēmuma ilgtspējīgu darbību, ieguldījumu sabiedrībā vai noteiktu risku apzināšanu un samazināšanu, bet kas netika akcentēti kā būtiskie aspekti ietekmes pušu pētījuma vai arī neietilpst GRI G4 vadlīnijās. Ilgtspējas pārskatā pie atbilstošajām sadaļām atzīmēti GRI G4 vadlīniju indikatori vai arī uzņēmuma paša definētie būtiskie aspekti, kas marķēti ar indikatoru LDz-x.

Datu ieguves metodes
Pārskata sagatavošanā izmantota VAS "Latvijas dzelzceļš" struktūru un struktūrvienību sniegtā informācija un dati par uzņēmuma darbību un būtiskajiem ziņošanas aspektiem. Pārskatā izmantoti tikai pārbaudīti un pamatoti dati, kā arī norādīts, ja konkrēti dati par būtisku uzņēmuma ietekmes jomu netiek uzkrāti un analizēti.

Revidenta apliecinājums
VAS "Latvijas dzelzceļa" ilgtspējas pārskata pārbaudi saskaņā ar Starptautisko revīzijas un apliecinājumu standartu padomes izdoto 3000. starptautisko apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS), kas nav vēsturiskās finanšu informācijas revīzija vai pārbaude (SAUS 3000), ir veikusi auditorkompānija "PricewaterhouseCoopers". Revidents izvēlēts, balstoties uz to, ka "PrivewaterhouseCoopers" ir arī VAS "Latvijas dzelzceļš" finanšu pārskata revidents.

Kontakti
Kontaktinformācija jautājumiem vai komentāriem par VAS "Latvijas dzelzceļš" ilgtspējas pārskatu par 2017. gadu:
ella.petermane@ldz.lv

Pirmo reizi lēmums par LDz ilgtspējas pārskata izstrādi atbilstoši starptautiski atzītajām GRI vadlīnijām tika pieņemts 2013. gada beigās, ar LDz Prezidentu padomes lēmumu izveidojot "Latvijas dzelzceļš" Koncerna Korporatīvās sociālās atbildības komisiju un tās ietvaros uzsākot sistemātisku darbu pie koncerna sociālās atbildības aktivitāšu plānošanas, tostarp – ilgtspējas pārskatu vadlīniju izpētes, konkrētā standarta izvēles un plāna izstrādes.

Korporatīvās sociālās atbildības komisija ir LDz prezidenta vadīta struktūra, kas pārrauga uzņēmuma darbību korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jomā un, sadarbojoties dažādu uzņēmuma struktūru pārstāvjiem, plāno turpmākos uzņēmuma soļus ekonomiskās ietekmes, vides un sociālo aspektu jomā. Komisija pieņem rekomendējošus lēmumus, kurus izskata iesaistītās uzņēmuma struktūras un nepieciešamības gadījumā to tālāko virzību apstiprina LDz Prezidentu padome.

Korporatīvās sociālās atbildības komisijā līdzdarbojas LDz augstākās vadības, uzņēmuma Attīstības, Tehniskās vadības, Finanšu, Juridisko un administratīvo lietu, Personāla, Nekustamā īpašuma, Komunikācijas un starptautisko attiecību, Drošības direkcijas, kā arī Tehniskās inspekcijas un Iepirkumu biroja pārstāvji, kuri arī ir iesaistīti ilgtspējas pārskata izstrādē un satura apstiprināšanā. Tāpat komisijā piedalās deleģēti LDz metasuzņēmumu pārstāvji, kuru atbildība ir koncerna līmenī definēto politiku un aktivitāšu ieviešana uzņēmumu darbībā.

Līdz 2016. gadam komisijas vadībā ik gadu tika izstrādāti Korporatīvās sociālās atbildības pārskati, kas ietvēra informāciju par uzņēmuma īstenotajām aktivitātēm kalendārajā gadā, taču šie pārskati netika veidoti pēc noteiktiem standartiem vai vadlīnijām. Pirmais LDz GRI ilgtspējas pārskats tika sagatavots par 2016. gadu, un tam seko pārskats par 2017. gadu.