Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

UZŅĒMUMA PROFILS
Lejupielādēt .PDF

G4-7 G4-8 G4-9 G4-13
G4-17 G4-34 G4-43 G4-45
G4-47 LDZ-2 LDZ-3

"Latvijas dzelzceļš" ir valsts akciju sabiedrība, un 100% tās kapitāla daļu pieder valstij. Kapitāla daļu turētājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. LDz valsts tautsaimniecības interesēs pārvalda, uztur un attīsta publisko dzelzceļa infrastruktūru Latvijā. LDz sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas, kravas vagonu sastāvu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības, nomas, informācijas tehnoloģiju, elektronisko sakaru, kā arī principāla pakalpojumus.

LDz juridiskā adrese ir Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1050, taču uzņēmuma struktūrvienības izvietotas arī citur Rīgā un Latvijā (tostarp Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī, Krustpilī, Rēzeknē, Ventspilī u.c.). Uzņēmuma sekmīgai darbībai īpaši nozīmīgs ir Latgales reģions, kur nodarbināts ievērojams liels skaits LDz strādājošo. Lielāko daļu LDz darbības apjomu veido tranzīta kravu apstrāde, kuras galvenokārt Latvijā tiek ievestas caur valsts austrumu robežu. Latgales reģionā tiek veikta to primārā apstrāde, sadale un turpmākās vilcienu kustības plānošana. Īpaši liels darbinieku skaits ir Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī, tāpat nozīmīga daļa darbinieku strādā Rēzeknē un Krustpilī, kas ir būtiski kravu apstrādes mezgli pirms turpmākas nogādes kādā no Latvijas vadošajām ostām.

LDz ir valdošais LDz koncerna uzņēmums, un koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumu, ritošā sastāva modernizācijas un apkopes, loģistikas risinājumu, kravu un infrastruktūras apsardzes u.c. pakalpojumu nodrošināšanu.

2017. gadā LDz koncernā vidējais darbinieku skaits bija 11 192, ieskaitot darbiniekus, kuri atradās darbnespējas prombūtnē vai bērna kopšanas atvaļinājumā. Strādājošo darbinieku vidējais skaits 2017. gadā bija 10395. No tiem 6497 bija valdošā uzņēmuma VAS "Latvijas dzelzceļš" darbinieki. LDz koncerns ir lielākais darba devējs Latvijā, kā arī viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. LDz valsts un pašvaldību budžetos iemaksāto nodokļu apmērs 2017. gadā bija 123,8 miljoni eiro koncerna līmenī, no tiem 70,2 miljoni eiro – VAS "Latvijas dzelzceļš" iemaksas valsts un pašvaldību budžetos. Pēdējo 10 gadu laikā LDz koncerns valsts un pašvaldību budžetos iemaksājis vairāk nekā vienu miljardu eiro.

LDz ir vienīgais uzņēmums, kas Latvijā pārvalda publisko dzelzceļa infrastruktūru. Lielāko daļu tā ieņēmumu veido pārvadātāju samaksātā infrastruktūras lietošanas maksa, kuras apmēru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu metodiku nosaka AS "LatRailNet".

2017. gadā infrastruktūras maksas ieņēmumi veidoja 124,6 miljonus eiro jeb 69,2% no kopējā LDz neto apgrozījuma. No tiem 69,5% jeb 86,5 miljoni eiro gūti no kravu pārvadājumiem, 30,4% jeb 37,9 miljoni eiro – no pasažieru pārvadājumiem (tai skaitā, 28,7% jeb 35,8 miljoni eiro no neatkarīgas, valstij piederošas akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens"). Atlikušo 0,1% veido pārējie komersanti, kas veic saimniecisko darbību, izmantojot LDz infrastruktūru.

Ar šādu kravu un pasažieru pārvadājumu proporciju Latvija atšķiras no lielākās daļas Eiropas Savienības valstu, kurās publiskā dzelzceļa infrastruktūra galvenokārt tiek izmantota galvenokārt pasažieru pārvadājumiem. Latvijā lielāko daļu apjoma veido starptautiskie kravu pārvadājumi jeb transporta pakalpojumu eksports. Saskaņā ar Latvijas Bankas apkopoto informāciju tas 2017. gadā veidoja 291 miljonu eiro no kopējā Latvijas pakalpojumu eksporta apjoma. Tomēr tas ir par 25 miljoniem eiro mazāk nekā 2016. gadā, ko ietekmējusi ekonomiskā situācija un ģeopolitiskie faktori kravu pārvadājumju tirgū. Kopumā dzelzceļa transporta pakalpojumu eksports veido 6% no kopējā Latvijas eksporta pakalpojumu apjoma.

Latvijas priekšrocības, kas ļauj piesaistīt kravu tranzītu, ir izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums – pieeja Baltijas jūrai un trīs ziemā neaizsalstošas ostas, kā arī 1520 mm platuma sliežu ceļi, kas efektīvi savieno Latviju ar NVS valstīm, kurām savukārt ir savienojumi ar tālākām Āzijas reģiona valstīm – piemēram, Ķīnu, kā arī nodrošinot iespēju no Latvijas 24 stundu laikā kravu pa jūru nogādāt jebkurā ostā Skandināvijā.

Pēdējo gadu laikā ārējo ekonomisko apstākļu ietekmē ir samazinājies kopējais pārvadāto kravu apjoms, tomēr dzelzceļš vēl aizvien ir konkurētspējīgākais transporta veids izmaksu un laika ziņā. Tāpēc LDz arvien aktīvāk strādā ar starptautiskajiem partneriem, lai saglabātu esošās kravu plūsmas un rastu jaunas sadarbības iespējas. Tradicionāli transporta un loģistikas procesu attīstībā būtiska loma ir starpvalstu dzelzceļu uzņēmumu sadarbībai, un īpaši austrumu partnervalstīs tiek sagaidīts, ka nozares attīstību virza valsts kapitāla uzņēmumi.

Nozīmīgākie mērķa tirgi LDz un Latvijas transporta un loģistikas nozarei joprojām ir Krievija un Baltkrievija, kā arī Centrālāzijas valstis. Turpinot kravu grupu un segmentu diversifikāciju, kā arī samazinoties kravu apjomam no tradicionālajiem mērķa tirgiem, pēdējos gados norit aktīvs darbs sadarbības veidošanai un stiprināšanai ar Ķīnu, Indiju un Irānu, kas ir ieinteresētas Latvijas novietojuma izmantošanā, lai savu produkciju nogādātu Skandināvijā un plašākā Ziemeļeiropas reģionā. LDz ir uzsācis aktīvu sadarbību ar partneriem Ķīnā, organizējot kravas vilcienu sastāvu nosūtīšanu no Ķīnas un atpakaļ, kā arī iesaistījies jaunveidojamā Ziemeļu-Dienvidu transporta koridora attīstībā savienojumos ar Dienvidāziju (īpaši Indiju un Irānu).

Uzņēmuma pamatuzdevums ir konkurētspējīgas infrastruktūras uzturēšana neatkarīgi no pārvadājumu apjoma svārstībām un no tā, cik ātri un sekmīgi attīstās darbība jaunajos tirgos. Nepieciešamību nodrošināt paredzamu dzelzceļa infrastruktūras attīstību un uzturēšanu nosaka Dzelzceļa likums, kurš saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem paredz Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna izstrādi un ar to saistīta daudzgadu līguma noslēgšanu starp Satiksmes ministriju un publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju (LDz). Šie dokumenti noteiks prasības, kādas valsts izvirza infrastruktūras pārvaldītājam, kā arī – mehānismu, kādā veidā tiks nodrošināts infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvars, ja ieņēmumi no pārvadājumiem neļaus sasniegt noteiktos mērķus. 2017. gadā noritējis aktīvs darbs pie šo dokumentu izstrādes 2018.-2022. gadam.

Identiskam periodam izstrādāta LDz vidēja termiņa stratēģija, ko akceptējusi LDz padome, bet kuras galīgā apstiprināšana saistīta ar lēmuma pieņemšanu Ministru kabinetā, nosakot, ka stratēģijas darbības periodā LDz valstij ik gadu maksājamo dividenžu apmērs ir 0%. Paredzams, ka šāds lēmums tiks pieņemts 2018. gada pirmajā pusgadā.

LDz pārvaldītajā infrastruktūrā ietilpst ne tikai sliežu ceļi, dzelzceļa stacijas un pieturas punkti, bet arī citi dzelzceļa ikdienas darbībai un kustības drošībai būtiski elementi – signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmas, telekomunikāciju infrastruktūra, dažādas inženiertehniskās būves.LDz izveidotā, attīstītā un modernizētā dzelzceļa infrastruktūra garantē kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. LDz pakalpojumus nodrošina uz un no lielākajām Latvijas pilsētām, reģionālajiem centriem, kā arī no valsts austrumu robežas, veidojot savienojumus ar trim lielākajām Latvijas ostām – Rīgu, Ventspili un Liepāju. Kravu pārvadājumus, izmantojot Latvijas dzelzceļa infrastruktūru, nodrošina trīs pārvadātāji – LDz koncernā ietilpstošais SIA "LDz Cargo" un divi privāti pārvadātāji AS "Baltijas Tranzīta serviss" un AS "Baltijas Ekspresis".

Līdztekus kravu pārvadājumiem dzelzceļa infrastruktūra tiek izmantota pēdējos gados arvien pieaugošo pasažieru pārvadājumu organizēšanai, nodrošinot maģistrālo maršrutu tīklu uz visiem valsts reģioniem (pārvadājumus nodrošina neatkarīga valstij piederoša akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens"), kā arī ļaujot īstenot starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju (nodrošina SIA "LDz Cargo" un Baltkrievijas dzelzceļš). 2017. gada nogalē atļauju no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas starptautisko pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai starp Latviju un Lietuvu saņēma Lietuvas dzelzceļš, kas pārvadājumus posmā no Lietuvas robežas līdz Daugavpilij sāka 2018. gadā. Autotransporta direkcijai plānojot sabiedriskā transporta organizēšanu turpmākajiem 10 gadiem, LDz un AS "Pasažieru vilciens" ir aktualizējuši jautājumu par iespēju attīstīt iekšzemes pasažieru satiksmi, izmantojot esošās līnijas, kurās dzelzceļa pasažieru pārvadājumi patlaban nenotiek vai notiek minimālā intensitātē. Pie šī jautājuma tiek strādāts 2018. gadā, no LDz puses apkopojot informāciju par vilcienu ātruma palielināšanas iespējām un citiem risinājumiem.

Uzņēmuma pārvalde un struktūra

LDz ir valsts kapitālsabiedrība, un 100% tās daļu pieder valstij. Valsts kapitāla daļu pārvaldītājs ir Satiksmes ministrija.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 2016.gadā tika izveidota LDz padome. Tā ir pakļauta akcionāru sapulcei, savukārt padomei pakļauta LDz valde.

Uzņēmuma operatīvo jautājumu pārvaldību nodrošina Prezidentu padome, kuras sastāvā ir LDz prezidents un trīs viceprezidenti, un ikviens no viņiem atbild par noteiktām uzņēmuma darbības jomām (vispārējā pārvaldība, tehniskie jautājumi, finanšu jautājumi un infrastruktūras attīstība).

Uzņēmuma ikdienas darbu nodrošina LDz Ģenerāldirekcija un tajā ietilpstošās deviņas direkcijas un piecas struktūras, kas nodrošina iekšējā audita, iepirkumu, principāla pakalpojumu un citu funkciju izpildi. Vēl sešas struktūrvienības, kas izvietotas gan Rīgā, gan Daugavpilī un citviet Latvijā, veic ikdienas darbus uz sliežu ceļiem, stacijās un pieturas punktos, kā arī nodrošina uzņēmuma informācijas sistēmu efektīvu darbību.2017. gadā tika sākta uzņēmumu restrukturizācija, kuras mērķis ir pārskatīt biznesa procesus un, veicot tajos nepieciešamās izmaiņas, paaugstināt LDz darbības efektivitāti. Balstoties uz restrukturizācijas plānu un veiktajiem sagatavošanās darbiem, 2018. gada 1. janvārī līdzšinējo Rīgas un Daugavpils ekspluatācijas iecirkņu vietā darbu uzsākušas divas jaunas LDz struktūrvienības – Kustības vadības distance un Vagonu apkopes distance. Saskaņā ar uzraugošās institūcijas, Valsts dzelzceļa administrācijas rekomendācijām izmaiņas ieviestas arī manevru darbu organizēšanā kravu pārvadājumu gala stacijās – ja līdz šim tos nodrošināja LDz meitassabiedrība SIA "LDz Cargo", kopš 2018. gada 1. janvāra manevru darbus organizē LDz, nodrošinot vienlīdzīgu manevru darbu pakalpojumu sniegšanu visiem pārvadātājiem. Jauni pienākumi pēc restrukturizācijas nodoti Ceļu distancei, kura turpmāk veiks ne tikai ikdienas uzturēšanas darbus, bet arī sliežu ceļu remontdarbus, kas līdz šim bija SIA "LDz Infrastruktūra" kompetencē.

Visas minētās izmaiņas nodrošina pārskatāmu uzņēmuma funkciju sadali un uzlabo noteiktu darbu veikšanas efektivitāti.

LDz padome

2016. gadā saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra rekomendācijām un Ministru kabineta lēmumu tika izveidota LDz padome, kuras darbību nosaka LDz padomes reglaments. 2017. gada laikā ir notikušas izmaiņas LDz padomes sastāvā – līdzšinējais padomes vadītājs Ansis Zeltiņš amatu atstāja vasaras beigās, un viņa vietā padomes priekšsēdētāja amatā tika iecelts tās neatkarīgais loceklis Aigars Laizāns. Tāpat padomes locekļa amatu atstāja Rodžers Jānis Grigulis. Lai padome būtu lemtspējīga un būtu lēmumu pieņemšanai nepieciešamais kvorums, padomes locekļa amatā tika apstiprināts Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups.

2018. gada 2. februārī Satiksmes ministrija apstiprināja LDz padomi jaunā sastāvā, par tās priekšsēdētāju apstiprinot VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētāju Jāni Langi, bet padomes locekļu amatus saglabājot Aigaram Laizānam un Andrim Maldupam.

Aigars Laizāns
LDz padomes priekšsēdētājs
(2017. gada augusts – 2018. gada februāris)

Neatkarīgais LDz padomes loceklis kopš 2016. gada jūlija.

Latvijas Lauksamniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu (MBA) RTU Rīgas Biznesa skolā. Bijis AS "Preses nams" pirmais viceprezidents un komercdirektors, kopš 2009. gada darbojies INTERREG IV A pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā ar specializāciju zinātnē, vides aizsardzībā un komercializācijas veicināšanā. Ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektors, Senāta un Konventa loceklis, Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta profesors.

2017. gads tranzīta un loģistikas nozarē nebija viegls, tas bija sarežģīts, jo dažādu apstākļu ietekmē bija vērojamas dzelzceļa kravu pārvadājumu svārstības, radot uzņēmumam jaunus izaicinājumus. Tomēr tas arī deva iespēju rūpīgāk izvērtēt, kas jāsakārto pašā uzņēmumā, īpaši no ilgtspējas viedokļa.

Sakārtota mijiedarbība starp padomi un valdi ir bijis pirmā padomes darba gada galvenais rezultāts. Padomes locekļu zināšanu, kompetenču un pieredzes apvienojums, kā arī darbs komandā ļāva nodrošināt profesionālu pieeju un dot pozitīvu pienesumu uzņēmuma pārvaldības procesu pilnveidē. Kā vienu no piemēriem var minēt regulāru un sistemātisku darījumu uzraudzību. Proti, neatkarīgs padomes locekļu skatījums papildu uzņēmuma darbinieku vērtējumam paaugstināja pieņemto lēmumu kvalitāti un ļāva izslēgt subjektīvu, vienpusēju lēmumu pieņemšanas iespēju. Sadarbības rezultātā notika uzņēmuma iekšējo procesu un procedūru sakārtošana un pilnveide.

Visa 2017. gada laikā padome rūpīgi sekoja līdzi uzņēmuma plāniem efektivitātes paaugstināšanā, kā arī sniedza savu redzējumu, vienlaikus kontrolējot, lai tiktu saglabāta un attīstīta uzņēmuma lielākā vērtība – darbinieki. Darbības optimizācija, kuras ietekmē var notikt darbinieku skaita izmaiņas, sarežģītos tirgus apstākļos jāveic ar īpašu piesardzību, lai saglabātu un nostiprinātu uzņēmuma kompetences. Šis process uzņēmumā notiek ciešā sadarbībā ar arodbiedrību, un padome ir tajā iesaistīta.

Gada vidū tika apstiprināta LDz vidējā termiņas stratēģija 2017.-2020. gadam, kas vērsta uz ilgtspējīgu darbību, aplūkojot gan ekonomiskos aspektus, gan cilvēkresursu, gan vides faktorus. Darbinieku un visas sabiedrības iesaiste LDz ilgtspējas nodrošināšanā, kas skar vides sakārtošanu un uzņēmuma ietekmes uz ekosistēmu mazināšanu, ir LDz ikdiena.

Padomes skatījumā augstu vērtējams gan dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts, kuru ir atbalstījusi Latvijas valdība un par transportu un loģistiku atbildīgās Eiropas struktūrvienības, gan ar ūdeņradi darbināmās manevru lokomotīves izveides ideja, kuru LDz prezentēja izstādē "Expo Astana 201", Kazahstānas galvaspilsētā Astanā. Šie risinājumi ir vērsti uz videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un enerģētiskās neatkarības veicināšanu – tātad ilgtspējīgu nākotni loģistikas sistēmām Latvijā un Eiropā.

Andris Maldups
LDz padomes loceklis
kopš 2017. gada novembra

Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs, RTU Rīgas Biznesa skolā iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā iegūta starptautisko attiecību vadītāja specialitāte.

Tranzīta nozares attīstības jomā Satiksmes ministrijā strādā kopš 1997. gada. Pēdējos gados galvenā uzmanība pievērsta pievienotās vērtības pakalpojumu attīstībai loģistikas nozarē, īpaši konteinerkravu apjomu palielināšanā, Eirāzijas pārvadājumos, ostu un noliktavu pakalpojumu attīstībā, kā arī industriālu projektu sekmēšanā Latvijas brīvostās un Speciālajās ekonomiskajās zonās.

LDz valde

LDz valde sastāv no tās priekšsēdētāja un trim valdes locekļiem. Vienlaikus visi četri uzņēmuma valdes pārstāvji veido LDz Prezidentu padomi, kura lemj par uzņēmuma darbību. Ikviens no Prezidentu padomes locekļiem pārrauga uzņēmuma un koncerna darbībai nozīmīgas atbildības sfēras.

Edvīns Bērziņš
Valdes priekšsēdētājs,
prezidents

Atbildības joma – korporatīvā pārvaldība

E.Bērziņš ir LDz valdes priekšsēdētājs kopš 2016. gada, bet LDz valdes loceklis bijis kopš 2011. gada. Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē un profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un iestāžu vadībā (MBA) Norvēģijas-Latvijas maģistra programmā "Inovācijas un uzņēmējdarbība" (RTU). Bijis Latvijas Policijas akadēmijas Starptautiskās sadarbības departamenta vadītājs, "Lattelecom" juridiskais konsultants, AS "Latvijas kuģniecība" Juridiskā departamenta vadītājs un uzņēmuma valdes loceklis. E.Bērziņš ir Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidija un padomes loceklis, RTU Padomnieku konventa loceklis, Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Kazahstānas Lietišķās sadarbības padomju Latvijas puses priekšsēdētājs, Biznesa augstskolas "Turība" Padomnieku konventa un Juridiskās fakultātes domes loceklis. 2017. gada decembrī E. Bērziņš apstiprināts Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) un Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) Vadības komiteju locekļa amatā.

Aivars Strakšas
LDz valdes loceklis,
viceprezidents

Atbildības joma – finanšu jautājumi

LDz valdes locekļa amatā kopš 2005. gada.

2017. gadā Satiksmes ministrija A.Strakšu atkārtoti apstiprinājusi LDz valdes locekļa amatā.

Ieguvis maģistra grādu ekonomikā (LLU). Bijis LR zemkopības ministra padomnieks, AS "Hipotēku un zemes banka" padomes loceklis, AS "Latvijas Pasts" padomes loceklis, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes priekšsēdētājs, LR finanšu ministra padomnieks.

Ēriks Šmuksts
Valdes loceklis,
viceprezidents

Atbildības joma – tehniskās vadības jautājumi

LDz sāka strādāt 1993. gadā kā par pārmijas posteņa dežurantu, kopš 2008. gada ir LDz valdes loceklis.

2017. gadā Satiksmes ministrija Ē.Šmukstu atkārtoti apstiprinājusi LDz valdes locekļa amatā.

Izglītību ieguvis Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūtā, iepriekš absolvējis Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikumu. Vadījis VAS "Latvijas dzelzceļš" Kravu pārvadājumu pārvaldi, no 2007. līdz 2008. gadam bijis LDz meitasuzņēmuma SIA "LDz Cargo" valdes priekšsēdētājs. 2017. gadā saņēmis LDz augstāko apbalvojumu "Par personīgu ieguldījumu dzelzceļa transporta nozarē".

Ainis Stūrmanis
Valdes loceklis,
viceprezidents

Atbildības joma – attīstība, informācijas tehnoloģijas

LDz valdes locekļa amatā apstiprināts 2016. gadā, LDz koncernā strādā kopš 2005. gada.

Laikā no 2007. līdz 2011. gadam bijis "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmuma SIA "LDz infrastruktūra" valdes priekšsēdētājs, pēc tam vadījis "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmumu AS "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali.

RTU Starptautisko sakaru un muitas institūtā ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu ekonomikā, kā arī ekonomista kvalifikāciju muitas vadīšanas specializācijā. Studējis RTU Vadības kvalitātes institūtā Vispārējās kvalitātes vadības maģistra programmā. Vadījis Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālo nodokļu kontroles pārvaldi, Ventspils nodokļu inspekciju, kā arī citas struktūrvienības.

LDz meitasuzņēmumi un to darbība 2017. gadā

G4-7 G4-13

LDz ir valdošais LDz koncerna uzņēmums, un tajā ietilpst seši meitasuzņēmumi

Koncerna struktūra izveidota 2007. gadā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas paredz tirgus liberalizāciju dzelzceļa pārvadājumu jomā. Koncerna struktūras izveide nodrošināja, ka pārvadājumu uzņēmumu funkcijas tiek nodalītas no dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstīšanas funkcijām, tādējādi nodalot finanšu plūsmas un izslēdzot šķērssubsīdiju risku.Darbības rezultāti

LDz kā publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs darbojas Latvijas teritorijā, taču infrastruktūras lietotāji (pārvadātāji) sniedz pakalpojumus lielākoties klientiem ārvalstīs, tāpēc uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus ietekmē ekonomikas procesi pasaulē. 2017. gadā būtisku ietekmi uz Latvijas transporta un loģistikas nozares, tostarp LDz, darbības rezultātiem un attīstības iespējām atstāja Krievijas koncentrēšanās uz savu ostu attīstību, kā dēļ bija novērojams kravu apjoma kritums Latvijas tranzīta koridorā. Kaut arī visa 2017. gada garumā ticis strādāts pie jaunu tirgu apguves, kā arī strādāts pie esošo kravu plūsmu saglabāšanas, šo samazinājumu nav iespējams īsā laikā kompensēt ar citas izcelsmes kravu strauju pieaugumu.

Lai sekmētu sadarbību ar esošajiem partneriem un rastu jaunas attīstības iespējas, 2017. gadā LDz izveidoja pastāvīgo pārstāvniecību Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, kā arī aktīvi iesaistījās Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas norisē, kur sadarbībai transporta un loģistikas sektorā bija atvēlēta izšķiroša loma.

Prioritāte LDz un tā koncerna uzņēmumiem 2017. gadā bija darbības ģeogrāfijas paplašināšanai, gan dibinot jaunas partnerības Ķīnā un Centrālāzijā, gan sākot darbu pie Dienvidāzijas tirgu – Indijas un Irānas – apguves.

Sākto procesu rezultātus varēs mērīt vēl turpmākos gadus, taču 2017. gads liecina, ka, neraugoties uz pārvadājumu kopējā apjoma samazinājumu, LDz ir izdevies saglabāt finanšu stabilitāti.Lielāko daļu LDz apgrozījuma veido ieņēmumi no infrastruktūras lietošanas maksas, un kopējā pārvadājumu samazinājuma ietekmē pazeminājušies ir arī finanšu rādītāji. Tomēr apgrozījuma kritums ir mazāks nekā pārvadājumu apjoma samazinājums kravu pārvadājumu jomā (kas visvairāk ietekmē ieņēmumus no infrastruktūras lietošanas), tādējādi liecinot par veikto optimizāciju efektivitāti. Papildus jāuzsver, ka kravu pārvadājumu jomā vērojamas atšķirības starp samazinājumu kopējā kravu apjomā tonnās un samazinājumu tonnkilometros – pēdējais rādītājs liecina - lai arī vests mazāk kravu, tās transportētas lielākos attālumos nekā iepriekš. To apliecina arī Ventspils un Liepājas ostu kravu apjoma pieaugums 2017. gadā.

Tradicionāli visvairāk pa LDz infrastruktūru pārvadātas akmeņogles, nafta un naftas produkti un minerālmēsli.Kravu pārvadājumu jomā joprojām dominē Krievijas izcelsmes kravas – to īpatsvars ir 73,7%. Valstu īpatsvars pārvadāto kravu apjomā: Baltkrievija – 19,3%, Lietuva – 4,7%, Ukraina – 0,8%, Kazahstāna – 0,3%, Igaunija – 0,6%, Uzbekistāna – 0,3%, citas kravu izcelsmes valstis – 0,3%.

Papildu ieņēmumus veido LDz īpašumā un pārvaldīšanā esošā nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai, iznomāšana vai izīrēšana gan LDz atkarīgajām sabiedrībām, gan ārējiem klientiem (juridiskām un fiziskām personām), ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un LDz iekšējo regulējumu, noslēdzot nedzīvojamo telpu nomas vai zemes nomas līgumus, vai dzīvojamo telpu īres līgumus.

2017. gadā kopumā noslēgti 212 nomas, patapinājuma un lietošanas tiesību aprobežošanas līgumi, kā arī vienošanās par grozījumiem līgumos. LDz Nekustamā īpašuma direkcija īsteno arī īpašuma nodošanu lietošanā trešajām personām ar patapinājuma līgumu starpniecību. Šādi tiek nodrošinātas, piemēram, telpas vēlēšanu iecirkņu izveidošanai staciju ēkās, vietas pašvaldībām represēto piemiņas vietu izveidošanai un uzturēšanai, kā arī publisko tualešu izveidošanai. Tāpat telpas tiek nodotas lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai – valsts robežapsardzības funkciju nodrošināšanai, Valsts asinsdonoru centram – donoru pieņemšanai, kā arī citām sabiedriski nozīmīgām funkcijām. 2017. gada laikā noslēgti astoņi patapinājuma līgumi.

Gadījumā, ja LDz piederošs īpašums nav nepieciešams LDz pamatdarbības nodrošināšanai, var tikt lemts par tā atsavināšanu. 2017. gadā noslēgti četri pirkuma līgumi par LDz nekustamā īpašuma pārdošanu. Darījumu kopējā summa ir 56 834 eiro.Papildu ieņēmumus LDz rada elektroenerģijas tirdzniecība ārējiem klientiem – 2017. gada novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2037. gada 11. novembrim pagarināja LDz licenci elektroenerģijas sadalei. Elektroenerģijas patērētājiem LDz sniedz pakalpojumus saskaņā ar "Elektroenerģijas tirgus likumu", likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem:, "Enerģētikas likumu" un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi". Elektroenerģiju no LDz patērētāji iegādājas lielākoties vietās, kur netiek nodrošināta citu elektroenerģijas piegādātāju infrastruktūra – piemēram, dzelzceļa līniju tuvumā mazāk apdzīvotās vietās, - un kur saskaņā ar izsniegto licenci LDz ir atļauja sniegt elektroenerģijas sadales pakalpojumu.LDz elektroenerģijas licences darbības zona aptver Latvijas teritorijas daļu 155 kvadrātkilometru platībā, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus sniedzot 4867 fiziskajām un 340 juridiskajām personām, kā arī LDz meitassabiedrībām. Elektroenerģija tiek piegādāta arī AS "Pasažieru vilciens" pasažieru vilcienu elektrovilces nodrošināšanai.

Darbinieki

LDz ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī, nodrošinot pastāvīgas nodarbinātības iespējas visā Latvijas teritorijā, tostarp liela daļa darbinieku strādā Latgales reģionā. LDz koncernā darba tiesiskās attiecības 2017. gadā bija ar 11 192 cilvēkiem, tostarp darbnespējas prombūtnē un bērna kopšanas atvaļinājumā esošiem. VAS Latvijas dzelzceļš" 2017. gadā vidējais darbinieku skaits bija 6497*. Tas ir par 311 cilvēkiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tomēr uzņēmumā iepriekšējā gadā gan izbeigtas darba attiecības ar strādājošajiem (tostarp 211 darbiniekiem, kas devušies pensijā), gan pieņemti darbā jauni speciālisti – turklāt no jauna pieņemto speciālistu skaits 2017. gadā ir pieaudzis (2017. gadā LDz sācis darba attiecības ar 663, gadu iepriekš – ar 556 cilvēkiem). Tādējādi uzņēmums, kura darbībā arvien lielāka loma ir tehnoloģiju attīstībai, sekmē jauno speciālistu piesaisti, vienlaikus nodrošinot efektīvu senioru pieredzes nodošanu jaunajiem kolēģiem.

*Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā tiek aprēķināts kā darbinieku skaits uz katra mēneša pēdējo datumu, kas tiek dalīts ar mēnešu skaitu gadā. Šajā aprēķinā tiek iekļauti visi darbinieki, ar kuriem uzņēmumam konkrētajā laika periodā ir spēkā darba attiecības, tostarp darba nespējā un bērna kopšanas atvaļinājumā esošie darbinieki.


LDz netiek praktizēta dzimuma kvotu politika, un darbinieki visos līmeņos, tostarp augstākās un vidējās vadības līmenī, tiek nodarbināti atbilstoši viņu profesionālajām zināšanām, prasmēm un pieredzei. Tāpat LDz ir ieviesta vienota darba samaksas sistēma, kas balstīta uz godīgiem un objektīviem kritērijiem, - visi amati ir klasificēti pēc vienotas metodikas, un darba algas apmērs tiek noteikts saskaņā ar izpildāmā darba apjomu, intensitāti, sarežģītību, kā arī konkrētajam amatam noteikto atbildības līmeni. Atalgojums tiek noteikts atkarībā no veicamajiem amata pienākumiem, nevis darbinieka dzimuma vai lokācijas vietas.Lai sekmētu topošo speciālistu interesi par dzelzceļu, LDz vasarā nodrošina darba vietas skolēniem, dodot iespēju iepazīt darba vidi, gūt pieredzi darba attiecībās un saņemt, iespējams, pirmo algu par padarīto. 2017. gadā LDz koncernā kopumā tika nodarbināti 274 skolēni.

LDz sociālā atbildība

LDz koncernā kopš 2013. gada ir spēkā "Latvijas dzelzceļš" Koncerna Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) politika. To izstrādājusi Korporatīvās sociālās atbildības komisija, kuru vada LDz prezidents, un tajā ir definētas četras galvenās uzņēmuma ietekmes jomas. Būtiski, ka tās saskan arī ar starptautiski pieņemtajām ilgtspējas jomām.

Korporatīvās sociālās atbildības galvenās jomasIk gadu KSA komisijas eksperti izstrādā un gada pirmajā sēdē apstiprina noteiktajām ietekmes jomām atbilstošu Korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu plānu kalendārajam gadam, kura izpilde tiek analizēta nākamā gada sākumā.

2017. gadā KSA jomā īstenotas vairākas būtiskas iniciatīvas.

Uzņēmējdarbības vide

Turpinot 2016.gadā sākto, praksē tika ieviesti daudzi ar Krāpšanas novēršanas politiku saistītu pasākumu, tostarp – izstrādāti, publiskoti un līgumos integrēti Sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi, publiskota anonīmās ziņošanas forma un turpināts darbs pie risku izvērtēšanas.

Rūpējoties par uzņēmējdarbības vides attīstību ne tikai savā nozarē, 2017. gadā LDz turpināja aktīvu darbu vadošo uzņēmējdarbības organizāciju – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras – vadībā, kā arī dažādos starptautiskās sadarbības formātos.

Uzņēmums iesaistījās gan Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, gan Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta darbā ar mērķi sekmēt labas, ilgtspējīgas pārvaldības prakses ieviešanu savā uzņēmumā, kā arī tās popularizēšanu Latvijā kopumā.

Vairāk

Darbinieku dimensija

2017. gadā turpinājās iekšējo procesu sakārtošana, kā arī restrukturizācija, lai uzlabotu uzņēmuma darbību. Būtiski, ka šajā procesā tika iesaistīta visu struktūrvienību vadība, nodrošinot sabalansētu un uzņēmuma interesēs esošu, skaidri izdiskutētu lēmumu pieņemšanu.

Viena no būtiskākajām iniciatīvām 2017. gadā ir LDz Ideju bankas ieviešana, kas dod iespēju ikvienam uzņēmuma darbiniekam iesniegt savus priekšlikumus un idejas uzņēmuma darbības uzlabošanai.

Visu gadu vadības komanda strādāja pie uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiskā pozicionējuma izstrādes, pakāpeniski iesaistot arvien plašāku loku struktūrvienību vadītāju un meitasuzņēmumu pārstāvju, kopīgi radot pamatu uzņēmuma nākotnes attīstībai un īstenojamām iniciatīvām. Būtiski, ka iniciatīvu īstenošanā iesaistās arvien vairāk dažādu līmeņu speciālistu, kas pārstāv gan tehniskās, gan klientu apkalpošanas, inovāciju attīstības, vides pārvaldības, administratīvo un atbalsta funkciju un citas jomas.

Vairāk

Vides aizsardzība

LDz 2017. gadā veica būtisku soli uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanā un negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanā, veicot energoauditu un ieviešot energopārvaldības sistēmu.

Par būtisku ilgtermiņa lēmumu uzskatāms 2017. gadā Ministru kabineta dotais akcepts Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanai līdz 2023. gadam. Dzelzceļa līniju elektrifikācija ļaus būtiski samazināt izmešu daudzumu atmosfērā, ko rada ar dīzeļmotoriem darbināmas lokomotīves. Tāpat arī samazināsies apkārtējā vidē noplūdušā piesārņojuma īpatsvars. Aprēķini liecina, ka CO2 izmešu daudzums pēc elektrifikācijas pirmā posma īstenošanas samazināsies par 45-46 tūkstošiem tonnu gadā, savukārt slāpekļa oksīdu (NOX) izmeši samazināsies par 409-417 tonnām gadā. Patlaban Latvijā elektrificēti ir tikai 14% dzelzceļa līniju, kamēr Eiropā vidēji šis rādītājs ir 55%.

Vairāk

Sabiedrības dimensija

Viens no apjomīgākajiem 2017. gadā sāktajiem projektiem ir Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja teritorijas attīstības iecere. Tika izsludināts iepirkums, lai izvēlētos labāko arhitektonisko risinājumu, un gada nogalē sadarbībā ar iepirkuma uzvarētāju – arhitektu biroju NRJA – sākts darbs pie projekta plānošanas. Īstenojot teritorijas attīstības projektu, muzejs ne tikai pilnīgāk iekļausies mūsdienu dinamiskajā kultūrvidē un pilsētas dzīvē, bet kļūs pieejamāks un atvērtāks ikvienam iedzīvotājam.

Vienlaikus LDz turpina sadarbību ar ilgtermiņa partneriem, tostarp Lielās talkas organizatoriem un citām sabiedriskajām organizācijām, kā arī sadarbojas ar izglītības iestādēm jauno speciālistu izglītošanā.

Lai paaugstinātu sabiedrības informētību un atgādinātu par drošību dzelzceļa tuvumā, arī 2017. gadā rīkotas sabiedrības informēšanas kampaņas – šoreiz pievēršot uzmanību tam, cik nozīmīgs riska faktors ir mobilo tehnoloģiju lietošana dzelzceļa sliežu tuvumā.

Vairāk
Darbinieki

2017. gada pirmajā pusē pēc LDz prezidenta Edvīna Bērziņa iniciatīvas tika izveidota LDz Ideju banka, kurā ikviens koncerna darbinieks var elektroniski iesniegt savus priekšlikumus, kā uzlabot uzņēmuma darbības uzlabošanai. Ideju izvērtēšanai tiek piesaistīti LDz Vadītāju akadēmijas absolventi (vidējā līmeņa vadītāji) un eksperti, kas novērtē, vai ideja ir īstenojama.

2017. gadā kopumā saņemtas 30 idejas, no kurām trīs jau īstenotas, vēl 10 idejas pakāpeniski tiks ieviestas 2018. gadā. To vidū ir noteikta klimata nodrošināšana LDz objektos, papīra žurnālu aizstāšana ar elektroniskajiem, releju pārbaudes statīvu atjaunošana. Vairākas idejas no darbiniekiem saņemtas saistībā ar jau iesāktajiem uzlabojumiem LDz darbībā, piemēram, par staciju apgaismojuma uzlabošanu vai Daugavpils šķirošanas stacijas uzlabojumiem, kur attiecīgie darbi notiek ES finansējuma ietvaros.

Ik gadu LDz nodrošina savu darbinieku dalību Latvijā populārākajās tautas sporta aktivitātēs – "Lattelecom" Rīgas maratonā, Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienā, Sieviešu skrējienā, kuros koncerna kolektīvs tradicionāli ir viens no kuplāk pārstāvētajiem Latvijas uzņēmumiem. Savukārt koncerna ietvaros sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļa un satiksmes nozares arodbiedrību (LDzSA) tiek rīkotas sporta spēles, kur LDz darbiniekiem ir iespēja mēroties spēkiem arī ar kaimiņvalstu dzelzceļa uzņēmumu darbiniekiem. Ikdienā darbiniekiem ir iespēja rūpēties par savu fizisko sagatavotību, apmeklējot basketbola, volejbola un hokeja komandu treniņus vai izmantojot izdevīgus piedāvājumus dažādos sporta centros.Lai sekmētu darbinieku lojalitāti uzņēmumam, kā arī ikdienā dotu iespēju raisīties cilvēku radošumam, LDz jau vairākus gadus rīko darbinieku fotokonkursu, aicinot iesūtīt pašu uzņemtas dzelzceļa fotogrāfijas. Darbinieki ar balsojuma palīdzību intranetā nosaka, viņuprāt, labāko fotogrāfiju, kuras autors tiek apbalvots. 2017. gadā par labāko tika atzīta daugavpilieša, vagonu parka dežuranta Aleksandra Ivanova uzņemtā fotogrāfija. Divpadsmit labākās fotogrāfijas arī ietvertas LDz sienas kalendāros 2018. gadam, bet šī gada sākumā par LDz darbinieku iesūtītajām fotogrāfijām varēja balsot un savu favorītu izvēlēties arī sociālo tīklu lietotāji.

Fotogrāfijas autors: Dmitrijs Joņica

Par to, ka LDz strādā darbinieki ar fotogrāfa talantu, liecina arī LDz vilcienu dispečera Dmitrija Joņicas panākumi – viņa fotogrāfija atzīta par vienu no 12 labākajām Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) rīkotajā fotokonkursā. Viņa un vēl 11 citu Eiropas valstu dzelzceļnieku fotogrāfijas 2018. gada februāra beigās tika izvietotas apskatei "European Railway Award" noslēguma pasākumā Briselē.

Lai izceltu darbinieku profesionalitāti un stiprinātu piederības sajūtu uzņēmumam, LDz ik gadu notiek dažādi konkursi, lai noskaidrotu labākos speciālistus noteiktās profesiju grupās, kā arī godinātu labākos darbiniekus. Novembra beigās tika godināti labākie sliežu ceļu meistari, kopumā 16 konkursa dalībniekiem piešķirot kvalifikāciju "1. klases sliežu ceļu meistars". Ikgadējos darbinieku pasākumos tiek godināti labākie darbinieki dažādās kategorijās, tostarp LDz viceprezidents Ēriks Šmuksts, kuram ir vairāk nekā 30 gadu darba pieredze LDz, 2017. gadā saņēma LDz augstāko apbalvojumu – Zelta lokomotīvi par personīgu ieguldījumu dzelzceļa transporta nozarē. Visā uzņēmuma vēsturē līdz šim pasniegtas tikai trīs Zelta lokomotīves.

Sabiedrība

Rūpējoties par sabiedrības izglītošanu un industriālā mantojuma saglabāšanu, kā arī arvien palielinoties apmeklētāju skaitam, 2017. gada vasarā tika izsludināta sarunu procedūra par Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja teritorijas attīstību. Projekta mērķis bija izraudzīties tādu risinājumu, kas ne tikai pilnīgāk iekļausies mūsdienu dinamiskajā kultūrvidē un pilsētas dzīvē, bet ļaus muzejam kļūt pieejamākam un atvērtākam ikvienam iedzīvotājam, tādējādi attīstoties par aktīvu izglītības un kultūras centru tuvējā Pārdaugavā. Konkursā kopumā saņemti seši piedāvājumi, tomēr trīs no pieteikumiem nebija atbilstoši noteiktajām prasībām, tāpēc tie izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Konkursā trešo vietu ieguva personu apvienība SIA "12 LĪNIJAS" un Ilze Mekša, otro vietu ieguva – birojs SIA "2727", par uzvarētāju atzīts arhitektu birojs NRJA, kurš ieguva tiesības īstenot savu ideju. Arhitektu biroja NRJA risinājuma pamatā ir piedāvājums vizuāli pagarināt muzeja teritorijā esošo vēsturisko depo ēku, integrējot to ar citiem objektiem muzeja teritorijā, izmantojot tādas pašas arhitektoniskas uzbūves jumtu kā vēsturiskajai ēkai un sekmējot kopējās teritorijas vienotu attīstību.Viena no būtiskākajām LDz korporatīvās sociālās atbildības ietekmes jomām ir sabiedrības drošības veicināšana dzelzceļa tuvumā. 2017. gada drošības kampaņas "Atmet telefonu un dzīvo" mērķis bija samazināt negadījumu skaitu uz dzelzceļa, kas notikuši cilvēku neuzmanības dēļ, sliežu ceļu šķērsošanas laikā vai to tuvumā lietojot mobilās ierīces. Mobilo tehnoloģiju lietošana bija aizvadītā gada vadmotīvs visā pasaulē, akcentējot drošību dzelzceļa tuvumā.

Kampaņa tika organizēta trīs posmos – neilgi pirms vasaras brīvlaika sākuma, sākoties jaunajam mācību gadam, kā arī iestājoties tumšajam laikam un ziemai, kad redzamību pasliktina laika apstākļu izmaiņas. Būtiski, ka kampaņas vidusposmā tās vēstījumu formulēšanā tika iesaistīta plašāka sabiedrība, aicinot ikvienu iesniegt savu oriģinālo brīdinājuma tekstu platformā atmettelefonu.lv. Pieci visvairāk balsu saņēmušie brīdinājuma teksti tika ierakstīti un atskaņoti kā sociālā reklāma radio ēterā.

Uzņēmējdarbības vide

14. septembrī Rīgā norisinājās LDz rīkotā ikgadējā starptautiskā konference "Globālās transporta kustības izaicinājumi", kurā tikās un par nākotnes attīstību diskutēja nozares līderi no Ķīnas, Indijas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Šveices, Somijas un Latvijas. Šāda līmeņa nozares ekspertu pulcēšanās Latvijā ir īpaši būtiska, jo apliecina, ka Latvija tiek skatīta kā izdevīgs loģistikas mezgls, saņemot un novirzot kravas visos virzienos. Latvija kalpo kā punkts, kas savieno Baltijas un Melno jūru, tā ir starptautiskā Ziemeļu – Dienvidu transporta koridora daļa un vārti Skandināvijas un citām Ziemeļeiropas valstīm uz Austrumiem (Centrālāziju un Ķīnu, kura sniedz milzīgu attīstības potenciālu kravu loģistikas jomā pa sauszemi). Vienlaikus ar konferenci noritēja augsta līmeņa loģistikas ekspertu ("DHL Global Forwarding", "Duisport AG", "RTSB", "TransContainer" u.c.) apspriede par Eirāzijas transporta koridoru attīstību.Visa 2017. gada laikā LDz aktīvi piedalījās vadošo uzņēmējdarbības organizāciju – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras – aktivitātēs, kas saistītas ar Latvijas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, nodokļu politikas izstrādi un uzņēmējdarbības organizāciju sadarbību ārējos tirgos. LDz bija idejas autors un viens no vadošajiem LTRK partneriem Latvijas nacionālā paviljona izveidē un darbības nodrošināšanā starptautiskajā izstādē "Astana EXPO 2017" Kazahstānas galvaspilsētā. Kazahstāna ir viens no būtiskajiem Latvijas transporta un loģistikas nozares partneriem Āzijā, tāpēc dalība šajā pasākumā bija īpaši nozīmīga un rezultējās ciešākā sadarbībā starpvalstu līmenī, jau 2017. gada rudenī Rīgā sagaidot pirmo konteinervilcienu no Ķīnas pilsētas Urumči, kas uz Latviju devās cauri Kazahstānai.Vide

Lai nodrošinātu efektīvu vides jautājumu risināšanu, LDz 2017. gadā ir ieviesta Vides un energopārvaldības programma, kuras mērķis ir samazināt LDz saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz vidi, tostarp novēršot vai samazinot piesārņojošo vielu nonākšanu vidē, samazinot trokšņu līmeni un energoresursu patēriņu.

Kā būtiskie energoresursu patērētāji identificēti: manevru lokomotīvju degvielas patēriņš, siltumenerģijas patēriņš ēku apkurei, elektroenerģijas patēriņš pārmiju pārvedu apsildei un ārējam apgaismojumam. Galvenie pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai – manevru lokomotīvju parka modernizācija un siltumapgādes sistēmu optimizācija (mazo, neefektīvo katlumāju slēgšana, kurināmā maiņa uz videi draudzīgāku, siltummezglu rekonstrukcija un modernizācija, centralizētās siltumapgādes izmantošana, ēku siltināšana, stacijas parku un peronu ārējā apgaismojuma sistēmu modernizācija), kas ļauj ne tikai ietaupīt degvielu, kurināmo un elektroenerģiju, samazinot īpatnējo degvielas, siltumenerģijas - un elektroenerģijas patēriņu, bet arī vienlaikus samazināt SEG izmešus.

LDz ik gadu atsaucas uz aicinājumu rūpēties par apkārtējās vides tīrību, tāpēc aktīvi piedalās arī Lielajā talkā, dienu pirms tās organizējot LDz darbinieku talku. Tajā iesaistās vairāki simti koncerna darbinieku, sakopjot LDz pārziņā esošās teritorijas, kā arī dodoties palīgā saviem draugiem – palīdzot spodrināt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku māju, Raudas internātpamatskolas teritoriju, kā arī palīdzot pensionētajiem dzelzceļa darbiniekiem Jelgavā, Daugavpilī, Tukumā, Ventspilī un Rīgā sakopt viņu dzīvesvietas. Pēdējos gados Lielās talkas laikā īpaša uzmanība tiek veltīta teritoriju apzaļumošanai dzelzceļa tuvumā un dzelzceļnieku ikdienas darba vidē. Tomēr atsevišķās vietās, īpaši gar dzelzceļa sliedēm, neiztikt arī bez atkritumu vākšanas.

2017. gadā sakopšanas darbos iesaistījās 243 darbinieki.

LDz darbības tiesiskuma nodrošināšana

LDz darbības tiesiskumu nodrošina Prezidentu padomei pakļautā Juridisko un administratīvo lietu direkcija, kuras uzdevums ir sagatavot juridiska rakstura atzinumus, pārstāvēt LDz un tā meitassabiedrību tiesiskās intereses, izstrādāt līgumus, kā arī no juridiskā viedokļa analizēt LDz struktūru sagatavotos rīkojumu un normatīvo aktu projektus.

2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu ir pieaudzis Juridisko un administratīvo lietu direkcijā apstrādāto un reģistrēto dokumentu skaits.2017. gadā LDz juristi aktīvi piedalījās LDz un SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" sadarbības darba grupu sastāvā, nodrošinot juridisko atbalstu "Rail Baltica" projekta ietvaros plānoto LDz nekustamo īpašumu atsavināšanas, pārbūves un kopējas izmantošanas jautājumos, kas turpmākajos gados skars LDz darbību. Īpaši tas attiecas uz Rīgas Pasažieru stacijas darbību gan "Rail Baltica" projekta īstenošanas laikā, gan stacijas ekspluatēšanā LDz un jaunizveidotās dzelzceļa infrastruktūras kopējām vajadzībām.

Juridisko un administratīvo lietu direkcijas pārstāvji piedalījušies arī dažādu starpvaldību nolīgumu sagatavošanā dzelzceļa transporta jomā ar Krievijas un Baltkrievijas institūcijām. Tāpat sagatavoti dokumenti LDz pastāvīgās pārstāvniecības atvēršanai un darbības sākšanai Minskā, Baltkrievijā.

Liels darbs ieguldīts LDz koncerna darba koplīguma izstrādē, kas spēkā stājās 2017.gada 1.februārī, savukārt turpmākā gada laikā notika darbs pie grozījumu sagatavošanas, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Visu gadu turpināts darbs pie daudzgadu līguma izstrādes starp Satiksmes ministriju un LDz.

Juristi piedalījušies arī LDz koncerna Sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipu izstrādē, bet apjomīga izpēte veikta par grāmatvedības ārpakalpojumu iekšējās kontroles sistēmu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai.

Tuvākajā nākotnē ar direkcijas palīdzību plānots LDz ieviest drošu elektronisko parakstu, kura lietošana uzlabos ikdienas darba procesu efektivitāti.

Tāpat 2018. gadā LDz veltīs lielu uzmanību, lai sagatavotos un ieviestu Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kas stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā.

LDz iekšējo procesu kontrole

Uzņēmuma iekšējos procesus un esošo kontroles mehānismu efektivitāti regulāri izvērtē LDz Iekšējā audita daļa. Tā ir LDz prezidenta tiešā pakļautībā, ir neatkarīga no pārējām uzņēmuma struktūrvienībām un neiesaistās LDz tiešo funkciju un uzdevumu veikšanā. Iekšējā audita daļa veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību un novērtē tās darbības efektivitāti, kas savukārt palīdz LDz Prezidentu padomei, direkcijām, struktūrām un struktūrvienībām, kā arī koncerna kapitālsabiedrību valdēm efektīvāk pildīt savas funkcijas.

Audita ziņojumu ieteikumi atkarībā no to īstenošanas būtiskuma tiek marķēti trīs svarīguma kategorijās – augsta, vidēja un zema.Pēc 2017. gadā veiktajiem auditiem sniegti ieteikumi, kam bijusi vidēja vai zema svarīguma kategorija, kas nozīmē, ka konstatētie pilnveidojamie aspekti neietekmē uzņēmuma stratēģiju, finanses un informācijas kvalitāti, kā arī tā spēju darboties likuma noteiktajās robežās.

Pilnveidojot iekšējā audita funkciju veikšanu, tiek izvērtēta iespēja nākotnē LDz Iekšējā audita daļu nodot LDz padomes pakļautībā, tādējādi nodrošinot tās pilnīgu neatkarību no uzņēmuma ikdienas funkciju veikšanas un citām struktūrvienībām.