Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

AINIS STŪRMANIS

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes loceklis, viceprezidents

Lejupielādēt .PDF

Atskatoties uz 2017. gadā paveikto dzelzceļa infrastruktūras attīstības un tehnoloģisko risinājumu jomā, jāuzsver trīs būtiski darbības virzieni.

Pirmkārt, uzņēmuma vīzijas un stratēģijas definēšana, kā arī stratēģiski svarīgu projektu īstenošana.

2017. gadā tika izstrādāta LDz vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2022. gadam, par kuru saņemts Pārresoru koordinācijas centra atzinums, balstoties uz kuru 2018. gada sākumā sagatavots priekšlikums par 0% peļņas dividendes piemērošanu stratēģijas darbības periodam virzībai Ministru kabinetā.

Nozīmīgs darbs veikts dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu sagatavošanā un īstenošanā. Aizvadītajā gadā tika saņemti lēmumi no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par Rīgas un Daugavpils dzelzceļa mezglu modernizācijas projektu apstiprināšanu un izsludināti projektēšanas un būvniecības iepirkumi.

Apjomīgs darbs ieguldīts dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta izstrādē. Tehnoloģiju attīstības rezultātā ir izdevies samazināt projekta pirmā posma (Daugavpils – Krustpils; Rēzekne – Krustpils – Rīga) kopējās izmaksas no 519 miljoniem eiro līdz 441 miljonam eiro, tādējādi ļaujot nepieciešamo līdzfinansējumu uzņēmumam piesaistīt pašam, bez valsts ieguldījuma. 2017. gada 5. decembrī Ministru kabinetā tika atbalstīta projekta pirmā posma turpmāka virzība. Tas ir nozīmīgs solis Latvijas tautsaimniecības, transporta un tranzīta nozares izaugsmes un konkurētspējas stiprināšanā mainīgos tirgus apstākļos, kad īpaši strauji saasinās konkurence kā globālā mērogā, tā tuvāku reģionu un kaimiņvalstu starpā.

2018. gads ir izšķirošs dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanas uzsākšanai – saņemot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Eiropas Komisijas lēmumus par projekta apstiprināšanu un starptautisko aizdevēju lēmumus par kredītresursu piesaisti projekta īstenošanai. Vienlaikus ir veikts un turpināts darbs pie ārējo līdzekļu piesaistes pēc 2020. gada dzelzceļa tīkla turpmāko posmu elektrificēšanai Ventspils ostas virzienā, esošo elektrificēto līniju rekonstrukcijai, kā arī ciešā sadarbībā ar Baltkrievijas dzelzceļu risināti jautājumi par iecirkņa Daugavpils – Indra – Baltkrievijas robeža elektrificēšanu. Nozīmīgs darbs sākts ar ‘‘Rail Baltica’’ projekta kolēģiem, kopīgi darbojoties pie tehniskajiem risinājumiem, kas saistīti ar Centrālās stacijas pārbūvi un 1435 mm dzelzceļa sliežu platuma infrastruktūras plānošanu.

Otrkārt, inovāciju un jaunāko tehnoloģisko risinājumu pielietošana darba procesu efektivitātes paaugstināšanai 2017. gadā veikti sagatavošanas darbi Vienotā kustības vadības centra projekta īstenošanai, kas sekmēs vienotu pieeju dzelzceļa pārvadājumu organizēšanā visā Latvijā.

Kustības vadība ir cieši saistīta ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanu, un arī šajā jomā pagājušajā gadā īstenoti būtiski uzlabojumi starptautiskās dzelzceļa satiksmes pilnveidošanā. "Latvijas dzelzceļš" ieviesa e-pavadzīmi informācijas apmaiņai par kravu pārvadājumiem ar Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas un 2018. gada sākumā – arī Lietuvas kolēģiem. Operatīvas informācijas apmaiņas nodrošināšana sekmē mūsu konkurētspēju – arī Eiropas Savienības kontekstā, kur mūsdienīgi digitālie risinājumi daudzviet vēl nav tik izplatīti kā pie mums.

Papildus tam izstrādāta elektroniska norēķinu sistēma, ko kravu pārvadājumu organizēšanā pakāpeniski ievieš SIA "LDz Cargo", piedāvājot kravu īpašniekiem organizēt pārvadājumu, neizejot no biroja. Tas ļauj uzlabot klientu servisu un lojalitāti konkrētā pakalpojuma sniedzējam.

Tāpat pagājušajā gadā veikta šķietami mazāka mēroga, tomēr izmaksu un resursu ziņā efektīvu risinājumu ieviešana, piemēram, drukas ierīču optimizācija, kas pilnībā tiks īstenota 2018. gadā. Citu uzņēmumu pieredze liecina, ka tādējādi var ietaupīt līdz pat 20-30% izdevumu, kas saistīti ar dokumentu druku, un apstākļos, kad būtiski ir nodrošināt uzņēmuma efektivitāti, tas ir nozīmīgs apjoms.

Treškārt, veikta rūpīga saimniekošana un saudzīga attieksme pret vidi.

Pagājušajā gadā pievērsta uzmanība vidi piesārņojošu un vidi degradējošu objektu turpmākai apzināšanai un rīcības plāna izstrādāšanai.

Tapāt turpinām risināt jautājumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanu, tostarp paaugstinot sliežu šķērsojumu drošību un uzlabojot vides pieejamību.

2017. gada 3. martā VAS "Latvijas dzelzceļš" saņēma apliecinājuma sertifikātu par sekmīgu energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši LV EN ISO 50001:2012 standarta prasībām sfērā "Publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumu un VAS "Latvijas dzelzceļš" nekustamā īpašumu apsaimniekošana".

Uzturot energopārvaldības sistēmu atbilstoši standarta prasībām uzņēmumā tiek monitorēts energoresursu izlietojums, veikti iekšējie auditi un apmācīti darbinieki, kā rezultātā tiek sasniegta efektīvāka energoresursu izmantošana un samazināti finanšu līdzekļi, kas nepieciešami elektroenerģijas un siltumapgādes nodrošināšanai uzņēmumā.

Visos minētajos virzienos darbs tiks turpināts arī 2018. gadā, soli pa solim sekmējot "Latvijas dzelzceļa" kā tehnoloģiski attīstītas transporta un loģistikas uzņēmumu grupas izaugsmi.

2017.gads LDz iezīmējies gan ar jaunas uzņēmuma vīzijas un stratēģijas definēšanu un stratēģisku projektu īstenošanu, gan virzību uz inovācijām un jaunāko tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ikdienas darbā. Šis gads būs izšķirošs dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanas uzsākšanai.