Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

SOCIĀLĀ IETEKME
Lejupielādēt .PDF

G4-DMA G4-11 G4-LA12 G4-LA1
G4-LA4 G4-LA5 G4-LA7 G4-LA8
G4-LA10

Vadības pieeja

Attīstoties tehnoloģijām, dažādi darba procesi kļūst automatizēti, neizbēgami – arī dzelzceļā. Tomēr arī efektīvai automātisku sistēmu darbībai nepieciešami atbilstoši, arvien labāk izglītoti speciālisti. Tāpēc pēdējos gados arvien vairāk uzmanības tiek veltīts speciālistu tālākizglītībai, izaugsmei un plašākai iesaistei uzņēmuma attīstības plānošanas un darbības uzlabošanas procesos.

Biznesa videi strauji mainoties, palielinoties konkurencei kravu pārvadājumu nozarē, kā arī arvien vairāk ieviešot videi draudzīgākus risinājumus, vairs nevar paļauties uz garantētu kravu plūsmu. Savukārt esošās plūsmas noturēšanai un jaunu kravu plūsmu piesaistei, kā arī infrastruktūras modernizācijas nodrošināšanai vajadzīgi arvien sarežģītāki un inovatīvāki risinājumi. Tāpēc LDz ir nepieciešami motivēti, profesionāli un lojāli darbinieki. Uzņēmums nepārtraukti rūpējas par viņu profesionālo izaugsmi, vienlaikus neaizmirstot ārpusdarba aktivitāšu atbalstīšanu, kas ir vienlīdz svarīgi, lai cilvēks pret savu darbavietu izjustu lojalitāti.

LDz 2017. gadā atkārtoti saņēma LR Labklājības ministrijas vērtējumu "Ģimenei draudzīgs komersants", kas apliecina, ka uzņēmums savās ikdienas darbībās rūpējas par ģimenisko vērtību nostiprināšanu sabiedrībā un veicina ģimenei piemērotas dzīves un darba vides veidošanos.

Dzelzceļa darbinieku skaits Latvijā ir liels, tāpēc būtisks ir dialogs starp darba devēju un darba ņēmējiem. Darbinieku kopējās intereses aizstāv Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (LDzSA), kas apvieno vairāk nekā 11 000 biedru. LDz vadība uzklausa un ņem vērā arodbiedrības viedokli jautājumos, kas skar darbinieku labklājību un tiesības. LDz un arodbiedrības noslēgtā vienošanās un darba koplīgums garantē darbiniekiem dažādas sociālās garantijas un papildu labumus, ko neparedz Darba likums. Koplīgums attiecas uz visiem LDz darbiniekiem, arī tiem, kas nav arodbiedrības biedri.

Tāpat uzņēmums pēdējos gados aktīvi iegulda vidējā līmeņa vadītāju izaugsmē, ir radījis darbiniekiem iespēju sniegt savus priekšlikumus LDz Ideju bankā, kā arī iesaistījis arvien plašāku speciālistu loku uzņēmuma nākotnes attīstības plānošanā un stratēģisko iniciatīvu un mērķu izstrādē.

Darbinieki

2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu ir nedaudz samazinājies uzņēmuma vidējais darbinieku skaits, kas patlaban ir 6497*. Tas ir par 311 cilvēkiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tomēr uzņēmumā iepriekšējā gadā gan izbeigtas darba attiecības ar strādājošajiem (tostarp 211 darbiniekiem pensionējoties), gan pieņemti darbā jauni speciālisti – turklāt no jauna pieņemto speciālistu skaits 2017. gadā ir pieaudzis. Tādējādi uzņēmums, kura darbībā arvien lielāka loma ir tehnoloģiju attīstībai, sekmē jauno speciālistu piesaisti, vienlaikus nodrošinot efektīvu pieredzes nodošanu jaunajiem kolēģiem, senioram noteiktu laika posmu apmācot jauno darbinieku.* Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā tiek aprēķināts kā darbinieku skaits uz katra mēneša pēdējo datumu, kas tiek dalīts ar mēnešu skaitu gadā. Šajā aprēķinā tiek iekļauti visi darbinieki, ar kuriem uzņēmumam konkrētajā laika periodā ir spēkā darba attiecības, tostarp darba nespējā un bērna kopšanas atvaļinājumā esošie darbinieki.


LDz ir svarīgs ikviens darbinieks, tāpēc dzimumu vai vecuma kvotas uzņēmumā nav ieviestas, un darbinieki visos līmeņos tiek nodarbināti, ņemot vērā viņu profesionālās zināšanas, prasmes un pieredzi, līdz ar to uzņēmumā netiek praktizēts vecuma grupu uzskaitījums atkarībā no amata kategorijas. Tāpat arī uzņēmumā pastāv vienota darba samaksas sistēma, kas ir balstīta uz godīgiem un objektīviem kritērijiem – amati ir klasificēti pēc vienotas metodikas, bet darba algas apmēru nosaka pēc izpildāmā darba apjoma, intensitātes, sarežģītības un konkrētajam amatam noteiktā atbildības līmeņa. Atalgojuma sistēmas pamatprincips ir vienlīdzīga darba samaksa par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu gan vienā LDz koncerna uzņēmumā, gan visā koncernā kopumā.

Saskaņā ar koplīgumu darbiniekiem papildus ikmēneša samaksai tiek nodrošināta samaksa par darbu svētku dienās, nakts stundās, kā arī par darbu veselībai nelabvēlīgos laika apstākļos – bargā salā vai lielā karstumā. Līdztekus ikgadējam atvaļinājumam LDz darbinieki var saņemt papildu atvaļinājuma dienas atkarībā no uzņēmumā nostrādātā laika, sākot no pieciem gadiem.

LDz kā ģimenei draudzīgs uzņēmums uzskata, ka darbiniekiem savas dzīves nozīmīgajās dienās jābūt kopā ar saviem tuviniekiem, tāpēc, saglabājot vidējo izpeļņu, papildu brīvdienas tiek piešķirtas arī saistībā ar nozīmīgiem notikumiem darbinieku personīgajā dzīvē:


lielām jubilejām (50 un 60 gadu jubilejas);

izglītības iestādes absolvēšanu un diploma saņemšanu;

pirmo skolas dienu sākumskolas vecuma bērnu vecākiem;

darbiniekiem, kuriem ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 12 gadiem.Tāpat LDz ir ieviesta pabalstu un kompensāciju sistēma – tos izmaksā par bērnu piedzimšanu, saistībā ar tuvu radinieku smagu saslimšanu vai nāvi un citiem būtiskiem dzīves notikumiem vai nelaimes gadījumiem. Katru gadu tiek apdrošināta darbinieku dzīvība un smagi saslimšanas gadījumi. Darbinieki ik gadu tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā, kā arī, izmantojot apdrošināšanas priekšrocības, var uzlabot savu veselību virknē medicīnas iestāžu.

Darbinieku un vadības attiecības

LDz pamatfunkciju īstenošanā ļoti būtiska ir savlaicīga informācijas aprite un proaktīvas attiecības starp vadību un darbiniekiem, kas tiek veicināta gan ar tiešsaistes risinājumu (uzņēmuma iekštīkls), gan ikdienas saziņas palīdzību.

Neaizstājama loma ir Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai (LDzSA), ar kuras starpniecību darbiniekiem ir iespēja ietekmēt procesus uzņēmumā, savukārt vadība tādējādi nepastarpināti var uzklausīt darbinieku nostāju konkrētos jautājumos. Savstarpējās attiecības regulē starp LDz un arodbiedrību noslēgtais koplīgums, kas darbiniekiem garantē sociālo aizsardzību dažādās situācijās. Arodbiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties dažādu lēmumu pieņemšanā, kas skar darbinieku ikdienas nodrošinājumu. LDzSA tika iesaistīta arī LDz darba organizācijas un struktūras izmaiņu īstenošanā.

2017. gadā tika ieviesta LDz Ideju banka, kas kalpo kā darbinieku komunikācijas rīks ar vadību. Ar Ideju bankas starpniecību ikvienam darbiniekam ir iespēja iesniegt priekšlikumu uzņēmuma darbības vai ikdienas uzlabošanai. Visi priekšlikumi vispirms nonāk pie LDz prezidenta, pēc tam tos vērtē speciāli izveidota komisija un pieaicināti eksperti.Papildus tam 2017. gadā sākts aktīvs darbs pie uzņēmuma nākotnes attīstības plānošanas, kurā arī iesaistītas visas uzņēmuma struktūras un to augstākā un vidējā līmeņa vadība, pakāpeniski izstrādātajās stratēģiskajās iniciatīvās iesaistot arvien plašāku uzņēmuma darbinieku loku.

Iekšējā komunikācija

Darbinieku informēšanai par norisēm uzņēmumā un koncernā kopumā, kā arī ārpusdarba aktivitātēm LDz izmanto dažādus informācijas kanālus – gan oficiālus dokumentus, informējot par tiešajiem darba pienākumiem, gan žurnālu "Latvijas Dzelzceļnieks", gan arī iekšējo tīmekļa vietni jeb intranetu. Abi informācijas kanāli ir vienlīdz svarīgi darbinieku informēšanā par gaidāmajām vai ieviestajām izmaiņām uzņēmuma darbībā, kā arī citām nozīmīgām aktualitātēm.

2018. gada sākumā, izmantojot uzņēmuma iekšējo tīmekli, notika darbinieku aptauja, lai noskaidrotu darbinieku apmierinātību ar darbu LDz un viedokli par komunikācijas kanāliem uzņēmumā. Aptaujā piedalījās 271 darbinieks.

Aptaujas rezultāti liecina, ka respondenti lepojas ar to, ka strādā LDz, uzskata, ka uzņēmumam ir laba reputācija, un ieteiktu to kā darba devēju saviem draugiem, radiem un paziņām. Tāpat vairums darbinieku ir pārliecināti, ka uzņēmumā tiek pievērsta uzmanība viņu personīgajai un profesionālajai attīstībai, un ir apmierināti ar darba pienākumiem.

Lepojos, ka esmu LDz darbinieks:LDz ir laba reputācija:LDz pievērš uzmanību darbinieku personīgai un profesionālai attīstībai:Motivāciju strādāt LDz ietekmē:

darba vietas prestižskarjeras veidošanas iespējasapmācības iespējasIeteiktu LDz kā darba devēju draugiem un paziņām:Žurnāls "Latvijas Dzelzceļnieks" kopš 2017. gada vidus iznāk reizi divās nedēļās (iepriekš tas iznāca reizi nedēļā) un tajā drukātā veidā atspoguļota informācija gan par svarīgākajām norisēm uzņēmumā, gan pasākumiem un dažādām ārpusdarba aktivitātēm. Izdevuma tirāža ir 1350 eksemplāru un tas ir pieejams uzņēmuma un koncerna struktūrvienībās visā Latvijā.

Interaktīvo komunikāciju nodrošina iekšējais tīmeklis. 2016. un 2017. gada mijā LDz saņēma augstu ASV kompānijas "Nielsen Norman Group" novērtējumu – LDz intranets tika atzīts par vienu no gada Top10 intraneta risinājumiem pasaulē. LDz intranets ir pieejams ikvienam darbiniekam viņa tiešajā darba vietā, kā arī ir izveidots to dublējošs darbinieku portāls, lai informācijai varētu piekļūt, arī neatrodoties darba vietā, piemēram, no mājām vai izmantojot mobilās viedierīces.

Informācijas aprite notiek, izmantojot arī neformālus informācijas kanālus – darbinieku savstarpējos kontaktus, LDzSA aktivitātes u.c. Ikdienas operatīvās informācijas apmaiņa notiek formālā vai neformālā veidā, ik nedēļu notiek LDz Vadības komitejas sēde, kurā uzņēmuma augstākā līmeņa vadība un meitasuzņēmumu vadītāji apmainās ar aktuālo informāciju par notiekošo.

Ik gadu 5. augustā visā Latvijā tiek svinēti dzelzceļa darbinieku profesionālie svētki, svinīgi pasākumi tiek rīkoti valsts nozīmes svētku dienās, regulāri notiek atpūtas un sporta pasākumi, kas dod iespēju vienkopus pulcēt uzņēmuma darbiniekus no visas Latvijas.

Darba drošība

Droša un sakārtota darba vide ir viena no LDz darbības prioritātēm, jo dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības teritorija, tāpēc darbinieku drošībai jāpievērš īpaši liela uzmanība. Darba aizsardzības jautājumus LDz koncernā regulē Darba aizsardzības politika, kas izstrādāta, lai nodrošinātu LDz koncerna darbinieku dzīvībai un veselībai maksimāli drošu un nekaitīgu darba vidi. Uz Darba aizsardzības politikas pamata LDz un meitassabiedrībās ir izstrādātas Darba aizsardzības sistēmas. LDz Darba aizsardzības sistēmas uzdevums ir novērst vai līdz minimumam samazināt darba vides riskus darbiniekiem. Tās aktivitātes ir vērstas uz iespējami agrīnāku darba vides risku identificēšanu, novērtēšanu un novēršanu.

Dzelzceļa nozarē darba vidē ir vairāki bīstami un kaitīgi faktori, kas potenciāli var radīt nopietnus riskus, kā arī būt par nelaimes gadījumu cēloni. Darbs paaugstinātas bīstamības teritorijā ir tiem LDz darbiniekiem, kuri strādā sliežu ceļu zonā, jo viņi var būt pakļauti ritošā sastāva iedarbībai – uzbraukšanai vai aizķeršanai. Lai nepakļautu savu veselību un dzīvību apdraudējumam, strādājot sliežu ceļu zonā, būtiski ir stingri ievērot drošas darba veikšanas kārtību, sekot ritošā sastāva kustībai, izmantot augstās redzamības aizsargapģērbu, ievērot dzelzceļa ceļa zīmes, rādītājus un apzīmējumus.

LDz raugās, lai darba drošība tiktu ievērota atbilstīgi LR likumdošanai. Darbinieku pienākums ir ievērot gan likumdošanas, gan iekšējo normatīvo dokumentu prasības attiecībā uz darba drošību. LDz darbojas Darba aizsardzības apmācības sistēma, kurai atbilstoši ikviens jaunais darbinieks sākot darba attiecības ar LDz, ievadapmācībā tiek apmācīts un instruēts par darba drošības prasībām un ar savu parakstu apliecina tās ievērot. Turklāt, darbinieki, kuriem ir nepieciešama dzelzceļa profesijas apgūšana, tiek teorētiski un praktiski apmācīti darba vietā attiecīgajā profesijā un pirms atļaujas pastāvīgi strādāt, viņam pārbauda zināšanas gan darba aizsardzībā, gan dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu zināšanā.

Darbā gūto traumu skaits LDz pēdējo trīs gadu laikā ir sarucis no 10 gadījumiem līdz četriem. Traumas guvuši galvenokārt vīrieši vecumā no 31 līdz 40 gadiem.Nelaimes gadījumu iemesli 2015.g 2016.g 2017.g
darbinieka neuzmanība 6 4 2
ceļu satiksmes negadījums 0 0 1
instrukciju neievērošana 3 3 1
inficēšanās risks 1 0 0
Nelaimes gadījumu traumējošie faktori
paklupšana, pakrišana;
krītoša, kustīga priekšmeta iedarbība;
paklupšana, kustīga priekšmeta iedarbība.


Ļoti būtiska ir pastāvīga uzraudzība un kontrole, lai savlaicīgi konstatētu iespējamos riskus, kas var kļūt par nelaimes gadījuma cēloni un veiktu darba vides riska novērtēšanu. Šī funkcija ir LDz Tehniskās inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas kompetencē.

Uzņēmumā regulāri notiek darba vides pārbaudes, lai veicinātu drošu darba paņēmienu izmantošanu, tāpat notiek neplānotas un pēkšņās pārbaudes tieši darbu veikšanas vietā. To laikā tiek identificēti un novērtēti darba vides faktori, kuri rada vai var radīt risku darbinieku dzīvībai un veselībai.

Saskaņā ar LDz Darba aizsardzības sistēmu pārbaudē iesaista struktūrvienības darba aizsardzības speciālistu, uzticības personu un darbiniekus, kas nodarbināti konkrētajās darba vietās, iesaistot viņus darba vides un darba apstākļu uzlabošanā. Uzticības persona ir darbinieku ievēlēta persona un pārstāv darbinieku intereses darba aizsardzībā.

LDz struktūrvienībās pēc Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības iniciatīvas patlaban ir ievēlētas 69 arodbiedrības uzticības personas:Lai darba vidi padarītu drošāku un vienlaikus samazinātu fiziski smaga roku darba īpatsvaru, pakāpeniski tiek iepirkta ne tikai smagā dzelzceļa tehnika, bet arī mazā mehanizācija, piemēram, tālvadības zāles pļāvēji, elektriskie ceļu darba instrumenti, motorizēti mobilie lapu pūtēji un sniega tīrītāji. Rūpējoties par to uzņēmuma darbinieku arodveselību, kuru darbs saistīts ar īpašiem apstākļiem vai kuru darba vidē ir kaitīgie faktori, tiek organizētas obligātās veselības pārbaudes.

Saistībā ar LDz konstatētajām arodslimībām nākotnē plānots organizēt iekšējo informatīvo kampaņu darbinieku arodveselības veicināšanai. Dzelzceļa nozarē visbiežāk arodslimības konstatē sliežu ceļu montētājiem, vilces līdzekļu mašīnistiem, kā arī vagonu apskatītājiem.

Apmācības un izglītības iespējas

Pieaugot nepieciešamībai pēc labi izglītotiem, motivētiem un elastīgiem speciālistiem, LDz liela uzmanība tiek pievērsta darbinieku izglītošanai. Kopš 1997. gada 2. oktobra LDz ir izveidots Mācību centrs, kura mērķis sākotnēji bija galvenokārt bija nodrošināt uzņēmuma darbinieku apmācību. 2014. gada 24. janvārī Mācību centrs ieguva LR Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu izglītības iestādes reģistrācijas apliecību un kļuva par Profesionālās tālākizglītības iestādi "LDZ Mācību centrs".

Šo gadu laikā profesionālās tālākizglītības iestāde "LDZ Mācību centrs" no bāzes - sava uzņēmuma darbinieku apmācībām - kļuvis par mācību pakalpojumu sniedzēju citiem LDz koncerna uzņēmumiem, dzelzceļa nozares uzņēmumiem un sadarbības partneriem.

Mācību centrs īpašu uzmanību velta tādu izglītības programmu izstrādāšanai, kas ir vērstas uz drošas un veselīgas darba vides veidošanu. Darbinieku vajadzībām ir izstrādātas programmas "Darba vide un drošība", "Tehnika un tehnoloģijas", "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi", kuru laikā darbinieki uzzina par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, drošu darbu veikšanu augstumā, kā arī tiek izglītoti par elektrodrošību, ugunsdrošību un pirmās palīdzības sniegšanu.

2017. gadā LDz Mācību centra izglītības programmu klāsts darba aizsardzības jomā tika papildināts, piemēram, tika izstrādātas un īstenotas izglītības programmas "Darba aizsardzība uzņēmumā", "Atbildīgā persona instruktāžu veikšanai", "Uzticības persona darba aizsardzībā", kā arī mācību programmas, kas pilnveido dzelzceļa speciālistu zināšanas dzelzceļa tehnoloģiju jomā, līdz ar to paaugstinot arī kopējo darba drošības līmeni uzņēmumā.


Apmācīto darbinieku skaita sadalījums pa mācību jomām 2016.g. un 2017.g.
Profesionāli un kompetenti darbinieki ir viens no pamatakmeņiem uzņēmuma ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Lai darbinieku zināšanas un prasmes atbilstu aktuālajai situācijai nozarē un tiktu sekmēta viņu lojalitāte uzņēmumam, LDz aktīvi iegulda darbinieku profesionālajā izaugsmē. LDz sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas un Daugavpils profesionālās izglītības iestādēm un citām izglītības iestādēm, nodrošinot darbiniekiem iespējas apgūt dzelzceļa nozarei nepieciešamās zināšanas. 2017. gadā kopumā izglītības iestāžu organizētos mācību kursus ir apmeklējuši 659 LDz darbinieki.

LDz pamatuzdevums ir publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana, nodrošinot tās uzturēšanu un modernizāciju. Nozīmīgākais projekts pārskatāmā nākotnē būs dzelzceļa tīkla elektrifikācija, kā īstenošanā būs vajadzīgi profesionāli dzelzceļa darbinieki - inženieri, kuri arī pēc projekta īstenošanas spētu apkalpot kontakttīklu un ar to saistītās iekārtas un aparātus. Tāpēc, sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti, ir veiktas izmaiņas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā, papildinot to ar jauniem enerģētikas jomas studiju priekšmetiem, specializējoties dzelzceļa elektrifikācijā. Turklāt 2017. gadā 21 LDz darbinieks turpināja, un 13 darbinieki sāka mācības šajā studiju programmā.

Vienlaikus LDz vēlas piesaistīt jaunus darbiniekus, tāpēc gada laikā notiek dažādi pasākumi, kuros ikvienam ir iespēja uzzināt par darbu dzelzceļa nozarē. Ikgadējā Ēnu dienā, ko rīko organizācija "Junior Achievement Latvija", piedalījās 27 skolēni, Atvērto durvju dienā pērn piedalījās 163 skolēni no dažādām izglītības iestādēm. Jau tradicionāli LDz piedalās arī valsts pārvaldes rīkotajā Atvērto durvju dienā, dodot iespēju ikvienam uzzināt par karjeras iespējām dzelzceļa nozarē. 2017. gadā šo pasākumu apmeklēja 100 jauniešu no dažādām izglītības iestādēm.

LDz 2017. gadā turpināja īstenot projektu "LDz Vadītāju akadēmija – vidējā līmeņa vadītāju programma", kas ieviesta 2016. gadā un paredz kompetenču uzlabošanu uzņēmuma vidējā līmeņa vadītājiem. Šī programma tika ieviesta, lai esošajiem un potenciālajiem jaunajiem vadītājiem sniegtu zināšanas un izpratni par LDz struktūru, informācijas plūsmu un komunikācijas nozīmi organizācijā, kā arī izpratni par uzņēmuma mērķiem, vadītāju lomu un atbildības jomām. Absolvējot programmu, vadītāji ir iemācījušies izprast laika plānošanas nepieciešamību, klasificēt uzdevumus pēc prioritātēm un izprast atšķirību starp vadīšanu, pārraudzību un operatīvo darbību. 2017. gadā šajā programmā pavasara un rudens grupās kopumā piedalījās 32 LDz vidējā līmeņa vadītāji.

Būtiski, ka 2017. gadā sekmīgi turpināja darboties arī 2015. gadā LDz ieviestā Senioru programma, kuras mērķis ir pēctecības nodrošināšana un kvalitatīva un savlaicīga paaudžu nomaiņa dzelzceļa nozarē. Lai šo procesu sekmētu, darbinieki tiek materiāli stimulēti aktīvi piedalīties pēctecības nodrošināšanā. Pagājušajā gadā šīs programmas ietvaros pensionējušies 17 darbinieki, pirms tam nodrošinot efektīvu viņu pieredzes nodošanu jaunajiem speciālistiem.