Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

Justīna Hudenko
Valdes priekšsēdētāja

Guntars Lapiņš
Valdes loceklis

Neatkarīga akciju sabiedrība, kas veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas – lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tostarp, piekļuves noteikšanu un novērtēšanu. AS "LatRailNet" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu metodiku pieņem lēmumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas apmēru.

2017. gadā AS "LatRailNet" pieņēma lēmumu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas izmaiņām 2018. gadam saskaņā ar valstī noteikto metodiku. Kopš 2018. gada 1. janvāra infrastruktūras maksa par vienu vilcienu kilometru kravas vilcieniem noteikta 11,08 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa), pasažieru elektrovilcieniem – 7,27 eiro, pasažieru dīzeļvilcieniem – 6,10 eiro, pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi – 6,94 eiro, savukārt šaursliežu vilcieniem - 2,52 eiro par vilcienkilometru*. *Vilcienkilometrs ir mērvienība, kas tiek izmantota maksas aprēķinam un iekasēšanai un raksturo, cik kilometru ar vilcienu nobraukts – neatkarīgi no tā, kāds ir bijis vilciena svars. Cita mērvienība – tonnkilometri – apzīmē, cik kilometru attālumā pārvadāta katra kravas tonna, un ļauj identificēt ne tikai veikto attālumu, bet arī kravu ietekmi uz infrastruktūras nolietojumu. Jo smagāka krava lielāku attālumu nobrauc, jo vairāk tā ietekmē dzelzceļa infrastruktūras stāvokli.

2018. gadā AS "LatRailNet" turpinās darbu pie jaunas infrastruktūras maksas shēmas izstrādes, kas stāsies spēkā 2019. gadā un kurā būs būtiskas izmaiņas attiecībā uz līdzšinējo maksas aprēķināšanas kārtību – kā to paredz Eiropas Komisijas pieņemtie normatīvie akti un Dzelzceļa likums. Par jauno maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu jau 2017. gadā sāktas regulāras diskusijas ar nozares pārstāvjiem; tās potenciālā ietekme ņemta vērā Satiksmes ministrijas izstrādātajā Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna projektā.